Εξώδικο στην Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε ο ΣΥΔΑΝΕΦ

Εξώδικο στην Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε ο ΣΥΔΑΝΕΦ , δια του προέδρου του κ. Παντελή Αντωνιάδη με το οποίο καλεί την διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος πέραν άλλων, να γνωρίσει πότε ανοίχτηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας οι λογαριασμοί που δέχονται τα ποσά της εισφοράς του Ν. 128/1975 καθώς και τον αριθμό ή τους ειδικότερους αριθμούς των λογαριασμών αυτών, στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της εισφοράς του Ν. 128/1975 που καταβάλλουν χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες έως και σήμερα όπως και το ή τα νομίσματα στα οποία τηρούνται οι εν λόγω λογαριασμοί, που αφορούν και δέχονται καταβολές της εισφοράς του Ν. 128/1975.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόμος 128 που ψηφίστηκε πριν από 42 χρόνια με την συνεργασία των τότε υπουργών Συντονισμού Παναγή Παπαληγούρα και Οικονομικών Ευάγγελου Δεβλέτογλου, επέβαλε μια ποσοστιαία επιβάρυνση στα πάσης φύσεως επιτόκια καταναλωτικών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.

Ο σκοπός τότε της εισφοράς αυτής, η οποία έως και σήμερα βαρύνει το δανειολήπτη, ήταν να δημιουργηθεί ένα ταμείο για να πριμοδοτηθεί ο δανεισμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, παρόλο που από τη συμμετοχή μας Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύεται μια τέτοιας μορφής κρατική ενίσχυση προς επιχειρήσεις.

Παρ’ όλα αυτά με ευκρίνεια συμπεραίνεται από τη διατύπωση των διατάξεων του Ν. 128/1975 πως η εν λόγω εισφορά πρέπει να βαρύνει τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και σε καμία περίπτωση τους δανειολήπτες πελάτες αυτών.

Φτάνει κάνεις να ανατρέξει στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 128/1975, στις οποίες ρητά ορίζεται ότι: «…επιβάλλεται εισφορά που βαρύνει τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα υπέρ του κοινού λογαριασμού …», προκύπτει συνεπώς ότι υπόχρεοι για την εν λόγω εισφορά είναι τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διευκρινίζεται ότι περισσότεροι από 180.000 Έλληνες δανειολήπτες & εγγυητές μαζί είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, κυρίως κατά τα έτη 2006-2009. Αυτοί οι δανειολήπτες εξαιτίας της αλλαγής της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ βρέθηκαν εν μέσω περιόδου κρίσης να πληρώνουν σχεδόν τα διπλά ποσά από αυτά που αρχικώς δανείστηκαν.

Ακολουθεί το κείμενο της εξώδικης δήλωσης:

«Του μη κερδοσκοπικού́ Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ» (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ) » …
ΠΡΟΣ
Τον κο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας…
________________________________________
Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Με την παρούσα υποβάλλουμε τα κάτωθι ερωτήματα και παρακαλούμε για την ταχεία και πλήρη απάντησή Σας επί αυτών. Ειδικότερα:

1. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πότε ανοίχτηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας οι λογαριασμοί που δέχονται τα ποσά της εισφοράς του Ν. 128/1975 καθώς και τον αριθμό ή τους ειδικότερους αριθμούς των λογαριασμών αυτών, στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της εισφοράς του Ν. 128/1975.

2. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το ή τα νομίσματα στα οποία τηρούνται οι εν λόγω λογαριασμοί, που αφορούν και δέχονται καταβολές της εισφοράς του Ν. 128/1975.

3. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε συνολικά κατ’ έτος και κατά τράπεζα, από τις εδρεύουσες και δραστηριοποιούμενες στην Ελληνική επικράτεια, τα ποσά που κατατέθηκαν σε ελβετικά φράγκα στους παραπάνω λογαριασμούς, από δάνεια εκφρασμένα σε ελβετικά φράγκα, ως ποσά αφορώντα σε εισφορές του Ν. 128/1975, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2005 έως και σήμερα, ήτοι έως 31-12-2017.

4. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το συνολικό τρέχον ύψος των αποθεματοποιημένων κεφαλαίων ελβετικών φράγκων, που προέρχονται από καταβολές δανειοληπτών χάριν της εισφοράς του Ν. 128/1975, που υφίσταται στο παρόν (20-12-2017) στην Τράπεζα της Ελλάδας.

5. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, εάν τα κεφάλαια των ελβετικών φράγκων που προέρχονται από καταβολές δανειοληπτών χάριν της εισφοράς του N. 128/1975 και προέκυψαν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2005 έως και 31-12-2017, τα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας με οποιοδήποτε ή οποιουσδήποτε τρόπους και ποιοι είναι οι ειδικότεροι τρόποι διαχείρισής τους.

6. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, εάν η Τράπεζα της Ελλάδας, στο χρονικό διάστημα από 01-01-2005 έως και 31-12-2017πώλησε οποτεδήποτε, οποιοδήποτε ποσό ελβετικών φράγκων προερχόμενο από τα κεφάλαια που καταβλήθηκαν χάριν της εισφοράς του Ν. 128/1975.

7. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις επιμέρους ισοτιμίες πώλησης των κεφαλαίων αυτών.

8. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η Τράπεζα της Ελλάδας στο χρονικό διάστημα από 01-01-2005 έως και 31-12-2017 προέβη σε ανταλλαγή η οποιαδήποτε άλλη χρηματοοικονομική ή χρηματοπιστωτική πράξη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε ύψος ποσού ελβετικών φράγκων προερχόμενο από τα κεφάλαια που καταβλήθηκαν από δανειολήπτες χάριν της εισφοράς του Ν. 128/1975.

9. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις επιμέρους ισοτιμίες στις οποίες έγινε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω χρηματοοικονομικών ή χρηματοπιστωτικών πράξεων.

10. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το συνολικό ύψος των ποσών των Ελβετικών φράγκων που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας στο Ελληνικό Δημόσιο, στο χρονικό διάστημα από 01-01-2005 έως και 31-12-2017, μόνο εφόσον οι σχετικές καταβολές προήλθαν από κεφάλαια που καταβλήθηκαν από δανειολήπτες χάριν της εισφοράς του Ν. 128/1975.

11. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, εάν οι υφιστάμενες συστημικές τράπεζες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, οφείλουν οποιοδήποτε ποσό Ελβετικών φράγκων στην Τράπεζα της Ελλάδας και το συνολικό ύψος της οφειλής εκάστης εξ αυτών, σήμερα την 31-12-2017, μόνο εφόσον οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν κεφάλαια που πρέπει να καταβληθούν από δανειολήπτες ενόψει υφισταμένων πιστώσεων σε Ελβετικά Φράγκα χάριν της εισφοράς του Ν. 128/1975.

Τα παραπάνω αιτούμαστε με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσας μας και διότι έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον και νομιμοποίηση προς τούτο…